OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 06.06.2022 10:36:06 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE- Modifikácia -POLGÁRI TÁRSULÁS

Činnosť
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                Výročná správa za rok 2006
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                 


Občianske združenie MODIFIKÁCIA    „ Edukacion Prorom – EPR 21 „   / ďalej len OZ Modifikácia / je zaregistrované na MV SR od 16. decembra 2005 pod registračným číslom VVS / 1-900/90-27 138.
 
Bolo založené za účelom všestrannej pomoci obyvateľom –  zo sociálne znevýhodneného prostredia Dúžavskej cesty v Rimavskej Soboty, pričom hneď pri zrode sme sa sústredili na komunitný rozvoj, vzdelávanie a voľno časové aktivity aj iných skupín obyvateľstva v meste Rimavská Sobota

V našich začiatkoch ale i v súčasnosti je nám nápomocné v maximálnej miere riaditeľstvo ZŠ s MŠ s VVJM na Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote pod vedením p. riaditeľa Mgr. Karola Vaskőiho. Spočiatku sme nemali ani  základné kancelárske vybavenie. Pán riaditeľ nám pomohol síce so zánovnou ale plne funkčnou počítačovou zostavou. na ktorej sme mohli v priebehu celého kalendárneho roka 2006 spracovávať rôzne dokumenty, písomnosti a v plnej miere naštartovať získavanie finančných prostriedkov a materiálnu výpomoc  pre lepšiu a efektívnejšiu prácu predškolských a školských zariadení v meste Rimavská Sobota.

V priebehu letných mesiacov  roku 2006 sme obdŕžali finančnú výpomoc od p. prezidenta Slovenskej republiky JUDr. Ivana Gašparoviča, čo sme považovali za ďalšiu väčšiu injekciu do základnej činnosti nášho združenia.

Využili sme naše dlhoročné skúsenosti s predstaviteľmi samospráv a po niekoľkých konzultáciách sme sa rozhodli, že naše aktivity rozvinieme do celého okresu Rimavská Sobota, širokého regiónu Gemer-Malohont ako aj na celé územie Slovenskej republiky.
Po dôkladnej konzultácií s prípravným výborom ako aj s odbornou verejnosťou  sme dospeli k presvedčeniu, že naša práca bude smerovať k zvýšeniu výchovno – vzdelávacích činností, aktivít predškolských a školských zariadení v meste a okrese Rimavská Sobota, širokom regióne Gemer-Malohont ako aj na celom území Slovenskej republiky, čo sme aj zapracovali do našich stanov, ktoré sme následne predložili na Ministerstvo vnútra SR a taktiež aj zmenu sídla združenia.

Osobne sme oslovili jednotlivé riaditeľstvá  školských zariadení ako aj starostov a primátorov obcí v okrese Rimavská Sobota  a uzavreli sme rôzne dohody o spolupráci. Bolo to náročné ale úspešné obdobie, ktoré nás naplňovalo v nádeji, že  vzájomnou toleranciou a koordináciou jednotlivých činností vieme a dokážeme  postupne meniť i celkový postoj obyvateľstva k veciam verejným. Naše úsilie je hlavne, aby sme mohli na Sídlisku Dúžavská cesta v Rimavskej Sobote vybudovať verejný a školský rozhlas s čím zvýšime informovanosť obyvateľstva zo sociálne znevýhodneného prostredia a zároveň by sme chceli vybudovať a naštartovať informačno-poradenské a konzultačné stredisko pre rôzne skupiny ľudí v meste a okrese Rimavská Sobota. Je to náročné ale sme presvedčení, že osožné pre obyvateľov.

V tejto časti nám dovoľte, aby sme vymenovali jednotlivých našich partnerov, s ktorými úzko spolupracujeme pre zvýšenie výchovno-vzdelávacích činností predškolských a školských zariadení aj v nádeji, že to bude slúžiť ako výzva aj pre ďalších obetavých subjektov našej spoločnosti:

ZŠ s MŠ s VVJM Dúžavská cesta v Rimavskej Sobote – pod vedením p. riaditeľa  Mgr. Karola Vaskőiho,
Občianske združenie FIDES – SPE – CARITAS Polgári társulás, Daxnerova 42, Rimavská Sobota – v zastúpení jej správcom Vincze Árpád
Agrárius a spol, s. r. o. Chanava, okr. Rimavská Sobota – konateľ Ing. Štefan Juhász
MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA, Mestský úrad, odd. kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva – v zastúpení vedúcim oddelenia JUDr. Štefanom Balážom
Centrum voľného času RELAX, ul. SNP č. 9, Rimavská Sobota – v zastúpení jej riaditeľkou Mgr. Evou Greisigerovou
ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským so sídlom Hlavná č. 144, Hostice – Gestete – zastúpená  riaditeľkou školského zariadenia PaedDr. Katarínou Zagyiovou
Základná škola 1. – 4. ročník s VJM Radnovce, okres Rimavská Sobota – v zastúpení riaditeľkou školy Mgr. Ruženou Šimonovou
SPOJENÁ ŠKOLA, Športová č. 1 v Rimavskej Sobote – v zastúpení jej  riaditeľom  PaedDr. Jaroslavom Bagačkom
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským so sídlom Sútor č. 52, okres Rimavská Sobota – v zastúpení jej riaditeľom PaedDr. Františkom Tóbiszom a zriaďovateľom – Obecným úradom Sútor v zastúpení jej štatutárom, starostom Tiborom Balogom
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rimavskej Sobote, ul. P. Hostinského č. 2 v Rimavskej Sobote – Riaditeľ OR PZ pplk. Mgr. Miroslav Bitala

Využili sme aj naše osobné kontakty s podnikateľskými subjektmi a na naše prekvapenie sa nám podarilo nájsť donora / sponzora /, ktorý každý štvrťrok daruje pre naše združenie finančnú čiastku, ktorá slúži na základnú činnosť združenia.

V našej ďalšej činnosti sme maximálne nápomocní riaditeľstvu ZŠ s MŠ s VVJM Dúžavská cesta v Rimavskej Sobote a to pri aktivitách environmentálnej výchovy detí a mládeže ako aj pri zabezpečení investičného zámeru – Prístavba ZŠ s MŠ/ viac účelová hala: telocvičňa + min. 6 tried s príslušenstvom /.

Po osobnom ako aj vizuálnom šetrení  niektorých skutočnosti sme dospeli k záveru, že na Sídl. Dúžavská cesta v Rimavskej Sobote, ktoré obývajú výlučne občania zo sociálne znevýhodneného prostredia je potrebné a nevyhnutné vybudovať rozhlasovú sieť pre lepší tok informácií, nakoľko mestský rozhlas z mesta Rimavská Sobota sa nijakým spôsobom nedotkne uvedenej lokality.
Vypracovali sme projekt na náš zámer, ktorý sme predložili na odborné pripomienkovanie medzi odbornú verejnosť a následne sme predložili aj na Karlovú univerzitu do Prahy a to konkrétne na Pedagogickú fakultu, odkiaľ sme obdržali aj doporučenie k nášmu projektu.
Náš zámer sme predložili do mimo grantovej výzvy Nadácie SPP, pričom projekt  t. č. / január 2007 / je v štádiu posúdenia, vyhodnotenia.
Predložili sme do rôznych grantových programov niekoľko projektov, ktoré t. č. posudzujú.
Našou ďalšou prioritnou oblasťou je vytvoriť, úspešne realizovať Informačno-konzultačné a poradenské stredisko pre deti, mládež, telesne postihnutých a pre občanov zo sociálne znevýhodneného prostredia v Rimavskej Sobote.

Naším zámerom sa oboznámili nasledovné inštitúcie:

Univerzita Karlova v Prahe, Pedagogická fakulta
      Doc. PaedDr. Mgr. Miloš KODEJŠKA, CSc.  -  hlavní riešiteľ několika rozvojových 
      projektov Univerzity Karlovej v Prahe, s ktorým odborne konzultujeme projekty   nášho       združenia
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny SR
Úrad vlády SR
·        Podpredseda vlády Dušan Č·        aplovič·        
·        Kancelária predsedu vlády SR – Doc. JUDr. Róbert Fico, CSc.
Úrad BBSK – p. predseda Doc. Ing. Milan Murgaš, CSc.
Veľvyslanectvo Talianskej republiky
Veľvyslanectvo Belgického kráľovstva
Európska únia – Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku – vedúca Zastúpenia EK v SR Andrea Elscheková-Matisová

Koncom roka 2006 sme obdržali dar od Hawlett-Packard Slovakia, s. r. o. v zastúpení Branislavom Makytom a to jedno multifunkčné zariadenie, ktoré využívame pri spracovávaní rôznych našich projektov. Uvedené zariadenie nám odovzdalo HP Democentrum, AMDEN, s. r. o. so sídlom v Bratislave.
Požiadali sme p. predsedu vlády SR – Doc. JUDr. Róberta Fica, CSc. o možnú účelovo viazanú štátnu dotáciu - finančnú výpomoc na kvalitnú PC zostavu, pričom naša požiadavka bola pozitívne posúdená, za čo mu patrí osobné poďakovanie.
Podporilo nás aj  IBM Slovensko so sídlom v Bratislave prostredníctvom svojho generálneho riaditeľa p. Borisa Kekešiho a dostali sme do daru jeden zánovný ale plne funkčný notebook.
Prostredníctvom Charitatívneho projektu „ OPERÁCIA VIANOČNÉ DIEŤA 2006 „ sme rozdali s pomocou našich spolupracujúcich školských zariadení a miestnych cirkevných zborov v okrese Rimavská Sobota viac než 600 ks vianočných balíčkov pre tie deti, ktoré najviac potrebujú lásku, úctu, integritu, pomoc a to bez predsudkov. Počas programov sme hlásali evanjelium bez nútenia a manipulácie. Využili sme spoluprácu s obecnými úradmi, školami, škôlkami, využili sme aj osobné kontakty členov miestnych zborov / farnosti / na sociálne slabé rodiny.
V rámci Európy tento projekt koordinuje spolupracujúca nadácia „ GESCHENKE DER HOFFNUNG e.V.“ so sídlom v Berlíne.

Na prelome rokov 2006 a 2007 sme požiadali MV SR o kompletnú zmenu našich stanov ako aj zmenu sídla – naša nová adresa je: Rimavská Sobota, Hlavné námestie č. 21, PSČ: 979 01, Rimavská Sobota, Slovensko.


H á z i k   Zoltán, v. r.
predseda, štatutárny zástupca

Kontaktná adresa:
Rožňavská č. 859/20-1, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika
č. tel.: +421 910 360 299, +421 910 292 766
e – mail: hazik.zoltan@zoznam.sk , modifikacia.epr.21@zoznam.sk
hazik.zoltan-dc@post.sk