OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 06.06.2022 10:36:06 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE- Modifikácia -POLGÁRI TÁRSULÁS

Stanovy

S T A N O V Y

 Občianske združenie

 Článok I.

Základné ustanovenie

 

1.      Názov občianskeho združenia:         M O D I F I K Á C I A

„ Edukacion Prorom – EPR 21 „

2.   Sídlo združenia :                               Hlavné námestie č. 21

                                                                Rimavská Sobota

                                                                PSČ: 979 01

                                                                Slovenská republika

Článok II.

Ciele a jeho činnosti

 

Cieľom združenia je :

 

1.           Zvýšenie výchovno – vzdelávacej činnosti predškolských a školských zariadení v meste Rimavská Sobota a v širokom regióne GEMER ako aj na celom území Slovenskej republiky.

2.           Zamerať sa na všestrannú pomoc obyvateľom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

3.           Všestranná pomoc obyvateľom Rómskej komunity na Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote.

4.           Rôznorodá pomoc predškolským a školským zariadeniam na území Slovenskej republiky.

5.           Záchrana základných ľudských hodnôt ako aj charitatívna činnosť, aj s distribúciou.

6.           Podpora ekonomického a sociálneho rozvoja Slovenskej republiky s dôrazom na modernizáciu.

7.           Podpora šírenia nových technológií a ich praktických aplikácií do všetkých oblastí spoločenského a hospodárskeho života.

8.           Organizovanie aktivít, najmä: odborné semináre, verejné prezentácie, diskusné podujatia, vzdelávacie činnosti, vydávanie periodických a neperiodických publikácií, príprava rozhlasových i televíznych relácií, realizácia internetových stránok a to v spolupráci nielen so slovenskými, ale aj zahraničnými subjektmi.

      9.      Vykonávať aktivity v súlade s Európskou chartou informácií pre mládež .

10.           Zriadenie, podpora a rozvoj informačnej a poradenskej činnosti -  kancelárie pre deti a mládež.

11.           Komunitná , verejnoprospešná, sociálno – právna činnosť.

12.           Ochrana verejného poriadku a prevencia kriminality aj v širšom ponímaní.

13.           Podľa možnosti, poskytnúť poradenské služby sociálne slabším vrstvám obyvateľstva zo znevýhodneného prostredia.

14.           Všestranná pomoc  pri vydávaní kníh  - podpora rôznych publikácií v knižných vydaniach

15.           Vydavateľstvo.

16.           Ochrana práv menšín.

17.           Maximálny odpor proti xenofóbnymi a ultranacionalistickými názormi.

18.           Spolupráca na všetkých úsekoch národnej kultúry, identity, spoločenského života na území Slovenskej republiky a v zahraničí. Podpora miestnej kultúry.

19.           Podpora Európskej charty regionálnych a menšinových jazykov, ochrana práv detí vyplývajúc z Deklarácie práv dieťaťa prijatou Spojenými národmi r. 1959 a v súvislosti s Dohovorom o právach dieťaťa prijatou OSN r. 1989.

20.           Transparentnosť pri všetkých rozhodovacích procesoch.

Pri naplňovaní cieľov združenia sa budeme zaoberať nasledovnými oblasťami:

 

1.           komunitný rozvoj,

2.           venovať sa najmä témam stratégie informatizácie spoločnosti,

3.           rozšíreniu penetrácie širokopásmového internetu a tvorby digitálneho obsahu,

4.           budovaniu elektronických služieb verejnej správy ( eGovernment a Public-Private Partnership ),

5.           liberalizácie slovenského telekomunikačného trhu,

6.           elektronických volieb a elektronického obchodu,

7.           využitia štrukturálnych fondov Európskej únie na informatizáciu spoločnosti,

8.           výchova a vzdelávanie,

9.           organizácia odborných seminárov  a  stretnutí, vzdelávacích programov a stáží doma a v zahraničí pre pracovníkov a expertov OZ Modifikácia za účelom koordinácie činností,

10.           oboznamovanie členov združenia o právnych predpisoch dotýkajúcich sa ich činnosti, pomoc pri vyhľadávaní a tvorbe ekonomických zdrojov,

11.           ovplyvňovanie štátnej, regionálnej a miestnej politiky voči mládeži, alebo dotýkajúcej sa mládeži, s cieľom vytvárania legislatívnych, organizačných a materiálnych podmienok pre vznik, rozvoj činnosti a vzájomnú spoluprácu všetkých inštitúcií,

12.           spolupracovať s vládnymi, nevládnymi, štátnymi a samosprávnymi orgánmi a organizáciami doma a v zahraničí pri tvorbe a realizácií ich politiky v oblasti práce s mládežou,

13.           informácie poskytovať spôsobmi, ktoré zvyšujú mladým ľuďom možnosti výberu a zároveň podporujú ich samostatnosť a obohatenie,

14.           sociálno – právna činnosť,

15.           poradenstvo,

16.           charitatívna činnosť, aj s distribúciou,

17.           verejnoprospešné činnosti, práce  a aktivity,

18.           voľno – časové aktivity,

19.           všestranná podpora rôznych umeleckých publikácií,

20.           rôznorodá pomoc pri vydávaní kníh,

21.           ochrana prírody – environmentalistika, environmentálna výchova detí a mládeže,

22.           spolupráca s cirkevnými, charitatívnymi a občianskymi združeniami, ktoré majú podobné ciele,

23.           organizovanie vzdelávania pre dospelých,

24.           prvotná prevencia drogovej závislosti – zdravý spôsob života,

25.           informovanie verejnosti o práci, činnosti a výsledkoch občianskeho združenia Modifikácia.

 
 
Článok III.

Členstvo

A,  Členstvo je dobrovoľné, členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov, právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a  cieľmi združenia

B,  O prijatí za prvých členov združenia rozhodujú zriaďovatelia, o prijatí ďalších členov združenia rozhoduje predsedníctvo na základe písomnej prihlášky.

C, Členstvo vzniká zaregistrovaním sa, na základe písomnej prihlášky a zaplatení členského príspevku. Registráciu členov – aj písomných prihlášok – zabezpečuje a schvaľuje valné zhromaždenie.

D, Členstvo vzniká dňom prijatia za člena a dokladom členstva je zápis do protokolu členov   združenia a zaplatenie členského príspevku.

E, Valné zhromaždenie má právo udeliť čestné členstvo, udeliť funkciu čestného predsedu osobnostiam spoločenského, kultúrneho, alebo verejného života, ktoré sa významnou mierou podieľali na realizácií cieľov a programu občianskeho združenia Modifikácia.

F,   Zánik členstva:

 

  • vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu
  • vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení s nadpolovičnou väčšinou hlasov,
  • nezaplatím členského príspevku  po uplynutí jedného celého kalendárneho roka,
  • úmrtím člena, zánikom právnickej osoby,
  • zánikom združenia.

 

Článok IV.

Práva a povinnosti členov

1.      Člen má právo:

·        podieľať sa na činnosti združenia,

·        voliť a byť volený do orgánov združenia,

·        obracať sa na orgány s podnetmi a žiadať o ich stanovisko,

·        byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia,

·        právo na informácie o činnosti a pripravovaných aktivitách.

  1. Povinnosti člena sú najmä:

·        dodržiavať stanovy a program združenia a všetky vnútorné predpisy vydávané a schválené orgánmi občianskeho združenia Modifikácia,

·        platiť členský príspevok vo výške schválenej predsedníctvom OZ Modifikácia,

·        vykonávať zverené funkcie a úlohy, chrániť a ošetrovať majetok združenia,

·        vystupovať v duchu morálnych zásad, slušného správania a ľudskej znášanlivosti, dbať o dobré meno občianskeho združenia Modifikácia,

·        zúčastňovať sa na akciách a podujatiach združenia ako aj na zasadnutiach jednotlivých orgánov OZ Modifikácia, kde sa účasť člena vyžaduje,

·        plniť uznesenia orgánov združenia,

·        aktívne sa podieľať na činnosti združenia v záujme dobrých mravov.

 
Článok V.

Orgány združenia

 

 

Orgánmi združenia sú :

 

  1. Výkonné orgány sú:

·        Valné zhromaždenie

·        Predsedníctvo

·        Štatutárny orgán

 

3.       Kontrolné orgány sú:

·        Dozorná rada

 

Článok VI.

Valné zhromaždenie

 

A, Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo všetkých členov združenia.

B,  Valné zhromaždenie najmä:

 

·        schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky

·        volí a odvoláva členov predsedníctva

·        volí a odvoláva členov dozornej rady

·        schvaľuje plán činností, výročnú správu

·        schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení

·        rozhoduje o zrušení združenia

 

C, Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Predsedníctvo zvoláva valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej polovica členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.

 

 

Článok VII.

Predsedníctvo

 

A, Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu.

      Riadi  činnosť združenia  v  období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

 

B,  Predsedníctvo má najmenej 3 členov, ktorých funkčné obdobie je päťročné.

      Predsedníctvo sa schádza najmenej raz štvrťročne.

      Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda. Predsedníctvo je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Predsedníctvo rozhoduje jednoduchou väčšinou prítomných členov.

 

C,  Predsedníctvo najmä:

 

·        volí spomedzi svojich členov a odvoláva predsedu

·        riadi a zabezpečuje činnosť združenia

·        zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia

·        vypracúva plán činnosti i správu o činnosti, návrh rozpočtu i správu o hospodárení združenia

·        rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia

·        rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia

 

 

D,  Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti:

 

·        zriaďovať sekretariát  a ustanovovať vedúceho sekretariátu

·        na trvalom pobyte predsedu združenia zriadiť internetové pripojenie k počítačovým zostavám na náklady združenia a umiestniť kancelársku techniku združenia

 

Článok VIII.

Štatutárny orgán

1.       Štatutárny orgán

 

·        Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorý zastupuje združenie navonok.

 

 

2.       Predseda

 

·        Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.

·        Predseda združenia zabezpečuje operatívne riadenie v súlade s rozhodnutiami a uzneseniami ostatných orgánov združenia, prostredníctvom spolupracovníkov a v zmysle schváleného organizačného poriadku.

 

 

3.       Do pôsobnosti predsedu združenia ďalej patrí:

 

 

·        Konanie menom občianskeho združenia Modifikácia „ Edukacion Prorom – EPR 21 „

·        Zabezpečenie vedenia prvotnej evidencie a účtovníctva združenia podľa platných právnych predpisov

·        Zabezpečovanie pracovnoprávnych vzťahov a personálnej politiky združenia v prípade, ak takéto vzťahy vzniknú

·        Uzatváranie zmlúv

·        Disponovanie prostriedkami na účte

·        Zabezpečovanie vypracovávania správ o hospodárení

·        Informovanie ostatných orgánov združenia o závažných skutočnostiach, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú hospodárenie a plnenie strategických cieľov

·        Koordinuje a zabezpečuje iné aktivity smerujúce k uskutočňovaniu všeobecne prospešných cieľov a k plneniu programu občianskeho združenia Modifikácia „ Edukacion Prorom – EPR 21 „

 

 

Článok IX.

Dozorná rada

 

A, Dozorná rada je kontrolný orgán združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

 

B,  Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve.

 

C, Dozorná rada má najmenej troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Schádza sa najmenej  raz  ročne. Jej  rokovania zvoláva  a riadi predseda. Dozorná rada je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina  členov. Rozhodnutia prijme väčšinou prítomných členov.

 

 

D,  Dozorná rada kontroluje najmä:

·        hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a  navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,

·        dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.

 

Článok X.

Hospodárenie združenia

 

 

A,  Majetok združenia tvoria: hmotný majetok, finančné fondy a iné cenné papiere, pohľadávky a iné majetkové práva.

 

B,  Zdrojmi majetku sú:

 

·        členské príspevky a vklady členov,

·        príjmy z dary od fyzických a právnických osôb,

·        príjmy z dotácií a granty od fyzických a právnických osôb, príjmy z vlastnej činnosti a ostatné príjmy

·        výnosy majetku,

·        príjmy – pri naplňovaní činnosti združenia

 

C,  Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

      Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.

 

D,  Združenie vykonáva správu vlastného účtu.

 

E,  Združenie nakladá s majetkom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi.

 

F,  Združenie môže byť účastníkom v spoločnostiach podľa ustanovení obchodného zákonníka za účelom získania príjmov pre zabezpečovanie svojej hlavnej činnosti

 

Článok XI.

Zánik združenia

 

 

A,  Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením.

B,  Ak združenie zaniká rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.

C,  Pri likvidácií združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia.

D,  Majetok sa v prípade likvidácií môže použiť výlučne na všeobecne prospešné a  charitatívne   účely, alebo na účely podobného charakteru ak je tento inštitút.

 

 

Článok XII.

Prechodné a záverečné ustanovenia

 

  1. Otázky neupravené týmito stanovami sa riadia podľa platných legislatívnych predpisov a vnútornými predpismi združenia.
  2. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia MV SR.

3.   Rušia sa stanovy občianskeho združenia Modifikácia „ Edukacion Prorom - EPR 21 „

 číslo VVS / 1-900/90-27 138    zo dňa 16. decembra 2005 následne aj zmena Stanov vzatá na vedomie dňa 9. 01. 2007 pod číslom: VVS/1-900/90-27138-1

V Rimavskej Sobote dňa 08. marca  2007.

 

Vypracoval:

Házik   Zoltán – predseda, štat. zástupca  OZ

 

 

Zmena stanov vzatá na vedomie dňa 24. 05. 2007 Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

číslo spisu: VVS/1-900/90-27 138-2