OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 06.06.2022 10:36:06 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE- Modifikácia -POLGÁRI TÁRSULÁS

Projekty

                                                               

                                                                                             

 

Šírenie informácií

pomocou vybudovania

verejného a školského rozhlasu pre obyvateľov – detí a mládež

zo sociálne znevýhodneného prostredia


Význam projektu

 

Popri priepastných / a neustále sa prehlbujúcich / regionálnych rozdieloch a všeobecnom zaostávaní vidieka je problém chudoby a zaostalosti Rómov jedným z najvážnejších problémov slovenskej spoločnosti. Podmienky v ktorých žijú a spôsob akým žijú následne vytvárajú ďalšie bariéry medzi nimi a majoritnou časťou spoločnosti. Domnievame sa, že je nanajvýš aktuálne a potrebné venovať sa tejto téme, pretože odsúvanie problémov na neskôr len zhoršuje šance na ich úspešné riešenie v dohľadnej budúcnosti.

 

Pomocou projektu by sme chceli dosiahnuť lepší a rýchlejší tok informácií, zlepšiť informačnú situáciu obyvateľom samotného Sídliska Dúžavská cesta, celej rómskej komunity v ktorej sa nachádza  školské zariadenie.

Uvedený trvalo udržateľný projekt by slúžil aj na priame získavanie informácií od samosprávy – mesta Rimavská Sobota, od mimovládnych organizácií, podnikateľských subjektov, ktoré by sme potom šírili prostredníctvom vybudovaného verejného a školského rozhlasu aj pre obyvateľov z málo podnetného prostredia v lokalite na Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote.

 

Cieľ projektu

     

Cieľ projektu je jednoznačný – včasný a nepretržitý tok informácií všeobecného druhu – bežné hlásenia mestského rozhlasu, rozvoj spoločenských, kultúrnych, športových a verejnoprospešných činností, možnosť zamestnania sa – relácia kultúrnych programov pri slávnostných príležitostiach ak aj šírenie priamych informácií so samotnej samosprávy čo je veľmi potrebné a sme presvedčení na základe našich doterajších skúseností a  poznatkov a  vykonaných prieskumov, že s  realizovaním nášho trvalo udržateľného projektu by sme vedeli zmierniť, prípadne celkom odstrániť tieto nedostatky – úplnú absentáciu informácií rôzneho druhu – opierame sa o primárny podnet obyvateľov rómskej komunity.

Čo považujeme za dôležité, že s uvedeným projektom by sme vedeli – dokázali premostiť spoluprácu medzi:

samosprávami

podnikateľskými subjektmi

mimovládnymi organizáciami

tretím sektorom

samotnými školami

obyvateľmi zo sociálne znevýhodneného prostredia


 

Uvedený projekt sme na odbornej úrovni konzultovali s Doc. PaedDr. Milošom Kodejškom, CSc., ktorý pôsobí na Karlovej univerzite v Prahe, Pedagogická fakulta ako hlavný riešiteľ rôznych ministerských, višegrádskych a európskych grantov.

 

Projekt  podporilo v rámci mimo grantového kola Nadácia SPP sumou vo výške 287.500,-Sk.

 

Je našou cťou, že všetky naše projekty môžeme konzultovať s takýmto významným a úspešným človekom.

 

 

S úctou

 

V Rimavskej Sobote dňa 31. marca  2007

 

H á z i k   Zoltán, v. r.

Predseda OZ Modifikácia